A minőség ellenőrzése

A héjas dió és a dióbél ellenőrzése a következő FVM rendelet szerint történik.

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről

(A módosító 123/2004. (VII. 29.) FVM rendelettel egységes szerkezetben)

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (7) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendeletet a Magyarországon előállított, a kereskedelmi mennyiségben forgalomba hozott, illetve a kiszállításra vagy beszállításra szánt zöldségre és gyümölcsre (beleértve a banánt is), valamint az ezek termelésével, forgalmazásával, exportjával és importjával foglalkozó, vagy bármely egyéb módon kezelő természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra kell alkalmazni.

2. § Az áru mindenkori birtokosa felel az áru minőségéért.

3. § (1) Az áru minimumkövetelményként nem lehet fogyasztásra, illetve az adott célra történő felhasználásra alkalmatlan.

(2) Az árunak meg kell felelnie a feltüntetett minőségi kategóriára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Előírás hiányában minőségi kategóriára utalás nem tüntethető fel.

(3) Azon termékekre, amelyekre osztályba sorolási és részletes minőségi követelményeket közösségi rendeletek nem tartalmaznak, kérelemre a nemzetközi előírások alkalmazhatóak.

4. § (1) A zöldség és gyümölcs ellenőrzés külön jogszabályokban meghatározott feladatait

a) a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások (a továbbiakban: Állomás) zöldség-gyümölcs minőségellenőrei,

b) a Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomáson működő Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Koordinációs Központ (a továbbiakban: Koordinációs Központ), és

c) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) élelmiszer minőségellenőrzést felügyelő részlege

(a továbbiakban együtt: Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat) látja el.

(2) A termelőnél, feldolgozónál, az export-, az import- és az Európai Unión belüli, illetve hazai forgalomban az ellenőrzéseket a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat azonos feltételrendszerben és azonos eljárási gyakorlattal végzi.

5. § (1) Az ellenőrzést az Állomással közszolgálati jogviszonyban álló zöldség-gyümölcs minőségellenőr (a továbbiakban: ellenőr) végzi, aki szakirányú képzettséggel rendelkezik, valamint rendszeres továbbképzésben részesül, továbbá a zöldség és gyümölcs ellenőrzéséhez szükséges érvényes hatósági igazolvánnyal rendelkezik. Az ellenőr az Állomás illetékességi területén kívül is jogosult vizsgálatok végzésére. Az ellenőrök cím- és telefonjegyzékét a minisztérium közleményben teszi közzé.

(2) A Koordinációs Központ:

a) meghatározza az ellenőrzési feladatokat, összehangolja és ellenőrzi az ellenőrök tevékenységét a feladatok egységes ellátása céljából, ennek keretében a Koordinációs Központ vezetője az Állomásokon dolgozó ellenőrök felé közvetlen intézkedésre jogosult,

b) vezetője elbírálja az ellenőr elsőfokú határozata elleni fellebbezést,

c) gondoskodik a műszaki, informatikai fejlesztésekről,

d) kidolgozza és közzéteszi az eljárás során használt nyomtatványokat,

e) kidolgozza és működteti a monitoring vizsgálatok térinformatikai feldolgozását,

f) figyelemmel kíséri a nemzetközi előírások változását és tájékoztatja a felügyeletet, előkészíti a nemzetközi találkozókat és programokat,

g) szervezi az ellenőrök rendszeres továbbképzését,

h) közvetlen kapcsolatot létesít és tart fenn a külföldi ellenőrző szervezetekkel, az ellenőrzésekkel kapcsolatos információcsere (nem-megfelelőségi visszajelzés) tekintetében,

i) nyilvántartásba veszi a külföldi kifogásokat, észrevételeket, és megteszi az ezekből származó szükséges intézkedéseket,

j) javaslatot tesz az export ellenőrzések gyakoriságára,

k) értékeli az import tételekkel és a külföldi bizonyítványokkal kapcsolatos ellenőrzési tapasztalatokat,

l) javaslatot tesz a vizsgálóhelyek kijelölésére,

m) feldolgozza és értékeli az ellenőrzés adatait és a tapasztalatokról éves jelentést készít,

n) az éves tapasztalatok alapján összeállítja a következő évi ellenőrzés ütemtervét, illetve az ellenőrzési célprogramokat,

o) meghatározza a zöldség-gyümölcs ellenőrzési adatbázis tartalmát, a bekerülés egységes feltételeit és gondoskodik a frissítéséről,

p) kidolgozza a kockázatbecslésen alapuló ellenőrzési rendszert, irányítja annak működését, meghatározza az ellenőrzések gyakoriságát és ellenőrzi a végrehajtását,

q) tevékenységével hozzájárul a hazai termelők és forgalmazók zöldség és gyümölcs minőséggel kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez,

r) együttműködés keretében adatot szolgáltat az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet által működtetett árfigyelési rendszernek,

s) kapcsolatot tart a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatallal,

t) kapcsolatot tart a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal,

u) kapcsolatot tart a vámhatóságokkal, igény esetén megszervezi az ellenőrök részvételét közös ellenőrzési akciókban,

v) kidolgozza a minőségügyi rendszerek alkalmazásának kockázat csökkentésre ható értékelési szempontjait, irányítja a felülvizsgálatot, és az eredményeket alkalmazza az ellenőrzések gyakoriságának meghatározásánál.

(3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a minisztérium élelmiszer minőségellenőrzést felügyelő részlegén keresztül irányítja a zöldség-gyümölcs ellenőrzést, és ellátja annak szakmai felügyeletét, melynek keretében:

a) érvényesíti a Koordinációs Központ irányításával a zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai koncepcióit,

b) jóváhagyja az éves ellenőrzés ütemtervét, gyakoriságát és az ellenőrzési célprogramokat,

c) jóváhagyja az éves jelentést,

d) szükség szerint intézkedik a külföldi kifogások kivizsgálásáról,

e) a nemzetközi előírások változása alapján kezdeményezi a szükséges jogszabályok megalkotását,

f) részt vesz a Koordinációs Központ bevonásával a nemzetközi szervezetek szakmai tevékenységében,

g) a Koordinációs Központ bevonásával kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal,

h) érvényesíti az ellenőrök 1. számú melléklet szerinti arcképes hatósági igazolványát,

i) a Koordinációs Központ javaslata alapján a 2. számú melléklet feltételeinek megfelelő vizsgálóhelyeket kijelöli.

6. § (1) A zöldség és gyümölcs vizsgálata kiterjed a külön jogszabályokban foglalt tétel azonosság és az előírt követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére.

(2) A zöldség és gyümölcs vizsgálata kiterjedhet a termék kezelési körülményeinek vizsgálatára is.

(3) Az ellenőrzött köteles a vizsgálat elvégzéséhez a szükséges, a 2. számú melléklet szerinti, és az ellenőr által igényelt feltételeket biztosítani, a kívánt mintát bemutatni és a vizsgálandó tételekkel kapcsolatos információkat megadni. Az ellenőr az áru minőségével kapcsolatos iratokba betekinthet, azok adatait ellenőrzés céljára felhasználhatja.

(4) Az ellenőr térítésmentesen laboratóriumi vizsgálat céljára is vehet mintát.

7. § (1) A friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs ellenőrzése érdekében az áru birtokosa köteles bejelenteni, mint vizsgálati alapot:

a) a Magyarországról az Európai Unión valamely tagállamába (a továbbiakban: tagállam) (ki)szállításra kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,

b) a Magyarországra valamely tagállamból (be)szállításra kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,

c) tagállamokon kívüli országba (a továbbiakban: harmadik ország) kivitelre (a továbbiakban: export) kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,

d) a harmadik országból behozatalra (a továbbiakban: import) kerülő, friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt.

(2) Az eredeti célja szerint is ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs feldolgozásának igazolása és jelölésének ellenőrzése érdekében az áru birtokosa köteles bejelenteni mint vizsgálati alapot:

a) az exportra kerülő, ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt,

b) az importra kerülő, ipari feldolgozásra szánt zöldség és gyümölcs szállítmányt.

8. § (1) A zöldség és gyümölcs szállítmányokat nyomtatványon vagy szóban, telefonon, telefaxon, a szállítmány indulása vagy érkezése időpontját megelőző munkanapon 12.00 óráig kell bejelenteni, a szállítóeszközbe való berakodás, illetve az érkezési célállomás helye szerint illetékes Állomás ellenőrénél. A vizsgálatra vonatkozó igény szóban vagy telefonon történő bejelentése esetén a vizsgálatot igénylőnek még a bejelentés napján át kell adnia a 3. számú melléklet szerinti igénybejelentő nyomtatványt. A rendszeres szállítmányok esetén a bejelentés rendje elektronikus úton is kialakítható.

(2) A bejelentett vizsgálati alap ellenőrzésének arányát a Koordinációs Központ határozza meg, és a változó közösségi követelményeknek megfelelően az ellenőrzések arányát csökkentheti, a bejelentett vizsgálati alap és a felmerült problémák aránya alapján, figyelembe véve a minőségügyi rendszerek alkalmazásának a hatását.

(3) A harmadik országokkal való kereskedelemben az export esetében teljes egészében, míg import esetében az Európai Unió által elismert országok kivételével, a tételes minőségellenőrzés 100%-ban kötelező. Az ellenőr köteles a vizsgálatot a helyszínen a berakodást és a szállítást nem akadályozó időpontban elvégezni. A vizsgálati igények torlódása esetén az ellenőr határozza meg a vizsgálatok sorrendjét és időpontját. Az ellenőr akadályoztatása esetén gondoskodik helyettesítéséről, szükség szerint a Koordinációs Központ bevonásával.

(4) A nem vizsgálatköteles, országon belüli szállítmány vizsgálata is igényelhető.

(5) Nem kell feldolgozási bizonyítvány azon termékekre, amelyek nyilvánvalóan nem alkalmasak friss fogyasztásra, például a hordóban vagy tartálykocsiban szállított, hámozott, mélyhűtött, darabolt vagy szeletelt zöldségre és gyümölcsre.

9. § (1) A zöldséget és gyümölcsöt bármely módon kezelőről az Állomás ellenőre a hatóságoktól tájékoztatást kérhet, és az alapján veszi fel a belföldi kockázatbecslésen alapuló ellenőrzés adatbázisába, vagy maga a kezelő kezdeményezheti a nyilvántartásba vételét.

(2) Az ellenőrzés az áru birtokosának a vizsgálati alap kötelező bejelentésével indul vagy az adatbázisból kockázatbecslés alapján kiválasztva történik.

(3) Az ellenőrzés és a vizsgálat külön jogszabályban meghatározott díját a bejelentő viseli. A vizsgálati díj befizetését az Állomás a bizonyítvány kiadásának feltételéül szabhatja. Nagy gyakoriságú, rendszeres vizsgálat esetén az Állomás a vizsgálatot igénylővel külön elszámolási rendben is megállapodhat.

(4) Az adatbázisból kockázatbecslés alapján történő kiválasztás esetén az ellenőrzési és vizsgálati díj csak nem megfelelőség esetében, a külön jogszabály szerinti minőségvédelmi bírság egyidejű kiszabása esetén számolható fel.

10. § A bejelentési kötelezettség vagy a feldolgozási bizonyítvány igénylésének elmulasztása vagy a minőségellenőrzés egyéb módon történő akadályoztatása esetén az áru birtokosával szemben a legnagyobb ellenőrzési gyakoriságot kell alkalmazni.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a friss fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 62/2000. (IX. 15.) FVM rendelet és az azt módosító 85/2003. (VII. 24.) FVM rendelet 1-7. §-a és melléklete.

12. § Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) a Tanács 1996. október 28-i 2200/96/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről,

b) a Tanács 1996. október 28-i 2201/96/EK rendelete a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek piacának közös szervezéséről,

c) a Bizottság 2001. június 12-i 1148/2001/EK rendelete a friss gyümölcsre és zöldségre alkalmazandó forgalmazási előírásoknak való megfelelési ellenőrzésekről.

1. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez

Zöldség-gyümölcs minőségellenőri hatósági igazolvány

I.
Az igazolvány 1. (külső) oldala


zöldség-gyümölcs minőségellenőri

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

II.
Az igazolvány 2. (belső) oldala

BÉLYEGZŐ SORSZÁM: ....................................................

fénykép helye

................................................

aláírás

Név:
............................................................................................

Munkahely: ................................................................................

III.
Az igazolvány 3. (belső) oldala

ÉRVÉNYES: ................................................-ig

Az ellenőr a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5. §-a alapján jogosult az export, import és belföldi forgalomba kerülő zöldség és gyümölcs ellenőrzésére, külön jogszabályokban meghatározottak szerinti vizsgálatára, a szükséges intézkedések megtételére, és a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 6. §-a szerinti mintavételre.

Az ellenőrzött köteles az ellenőrzéshez szükséges információkat megadni, és a feltételeket biztosítani.

Budapest, ............................ év ...................................... hó ............... nap

P. H.

................................................

aláírás

2. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez

A gyümölcs és zöldség megfelelőségi vizsgálat elvégzésének helyére vonatkozó követelmények

1. Általános követelmények

1.1. A hely feleljen meg a munkavédelmi előírásoknak.

1.2. A vizsgálatot igénylőnek az árut rendelkezésre kell bocsátania a vizsgálat elvégzéséhez.

2. A vizsgálat körülményei

2.1. Fedett, eső ellen védett, illetve fagymentes (fűthető) helyiség, rossz időjárás esetén.

2.2. A közlekedő úttól egyértelműen elhatárolt ellenőrző felület, ahol az ellenőrzendő csomagolási egységek/megrakott paletták az áruval rendelkező által vizsgálatra rendelkezésre bocsáthatók.

2.3. Szállítóeszközben levő áru vizsgálata esetén rampa, a szállítóeszköz legalább részbeni kirakásának lehetővé tételére.

2.4. Üzemképes villástargonca, melyet vagy a szolgáltató vagy a vizsgálatot igénylő működtet.

2.5. Az élelmiszerek ellenőrzésére alkalmas ellenőrző asztal, illetve ellenőrző felület.

2.6. A vizsgálat helyének elegendő megvilágítása (nappali fényt megközelítő fénnyel).

2.7. Az áru megtekintési, mintavételi helyének elegendő megvilágítása.

2.8. Felület a lerakott csomagolási egységek, illetve paletta rakatok átmeneti tárolására.

2.9. A vizsgált, szétdarabolt áru elkülönített elhelyezésére lehetőség.

3. Egyéb követelmények

3.1. Lehetőség iroda (íróasztal, telefon, fax, írógép, számítógép) használatára.

3.2. A vizsgálathoz:

a) hitelesített mérleg,

b) kézi gyümölcsfacsaró,

c) a létartalom méréséhez pohár, tölcsér, szűrőgéz

d) kézi refraktométer.

3.3. Vezetékes ivóvíz és kézmosó.

4. Import vizsgálat feltételei

Az 1-3. pontokban foglaltakon túlmenően kijelölésre csak vámkezelést biztosító hely kerülhet. Jelentős forgalmat bonyolító helyeken (pl. nagybani piac) állandó irodahelyiség biztosítása is szükséges, ingyenes helyiséghasználati joggal.

3. számú melléklet a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelethez

Vizsgálati igénybejelentő nyomtatvány mintája

IGÉNYBEJELENTÉS zöldség-gyümölcs vizsgálatára a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 7. §-ában foglalt vizsgálati alapok szerint

1. A vizsgálatot igénylő (bejelentő):

Neve: ........................................................................................................................................

Címe: ........................................................................................................................................

Tel./fax./e-mail: ........................................................................................................................

2. Címzett:

Neve: ......................... Megyei/Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás

Címe: ........................................................................................................................................

3. Bejelentés tárgya:

a) friss fogyasztásra szánt zöldség-gyümölcs:

1. az Európai Unión belüli forgalom keretében:

2. harmadik országokkal folytatott kereskedelemben:

b) eredeti célja szerint is ipari célra szánt:

1. harmadik országokkal folytatott kereskedelemben:

Göngyöleg
(darabszám és típus)
vagy ömlesztve

A termék megnevezése
(fajta, ha az előírás tartalmazza)
Jelölt minőségi osztály, vagy ipari feldolgozásra szánt termék
Teljes tömeg kg-ban (bruttó/nettó)


Szállítmány.

4. Szállítóeszköz (típusa, rendszáma): .........................................................................................

5. Az áru azonosítására vonatkozó kísérő okmány, száma: ........................................................

6. Árufeladó/importőr

Neve: ........................................................................................................................................

Címe: .........................................................................................................................................

7. Származási ország (árubeszerzés helye/ország): ......................................................................

8. Rendeltetési ország: .................................................................................................................

9. A kért vizsgálat (árufeladás/érkezés) időpontja (nap, várható óra): .......................................

10. A kért vizsgálat helye: ...........................................................................................................

11. A vizsgálat iránti igényt az ellenőrnek telefonon is jeleztem: ...............................................

Tudomásul veszem, hogy a vizsgálat díját a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 9. §-a alapján a vizsgálatot igénylő (bejelentő) viseli.

Kelt: ............................ év ...................................... hó ............... nap

P. H.

.......................................................................
a vizsgálatot igénylő (bejelentő) aláírása

Az ellenőr megállapítása:

Kelt: ............................ év ...................................... hó ............... nap

P. H.

.......................................................................
az ellenőr aláírása

---------------------------------------------- Fel------------------------------------- Tovább